கூகுள் மற்றும் அதன் தாய் நிறுவனமான ஆல்ஃபாபட்

ஆல்ஃபாபட், கூகுள்  மற்றும் பல நாம் நாள் தோறும் பயன்படுத்தும் கூகுள் நிறுவனம் கடந்த 2015-ம் ஆண்டு சில மாறுதலுக்கு உள்ளானது. அவை யாதெனில், அல்ஃபாபட் (

Read more
Member of The Internet Defense League
கருவிப்பட்டியில் செல்க