நியுட்ரினோ-அறிவியல் ஆச்சர்யமா அல்லது புதிரா?
3D particles connection

நியுட்ரினோ-அறிவியல் ஆச்சர்யமா அல்லது புதிரா?

இந்த பிரபஞ்சம் முழுதும் மர்மங்களால் நிறைந்தது.உலகின் பெரும் அறிவியல் அறிஞர்களால் நினைத்து கூட பார்க்க இயலாதவாறு இருள் பொருள்களை (Dark Matter) கொண்டது.அப்படிப்பட்ட ஆச்சர்யங்களில் ஒன்று தான் நியுட்ரினோ(Neutrino).இயற்பியல்,வானியல் என பல்வேறு துறைகளின் உதவியுடன் நீயுட்ரினோக்களை கடந்து நூற்றாண்டு முதல் பலர்…

Continue Reading
Close Menu